Avis Legal

Dades Identificatives

DENTAL RONÇANA S.L, entitat domiciliada a Santa Eulàlia de Ronçana, C / Francesc Macià amb C.I.F. B- 66396292 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

Accés a la web, ús i continguts

DENTAL RONÇANA SL rebutja la responsabilitat derivada del mal ús dels continguts, del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest i no adquireix cap responsabilitat per la infracció que l’usuari pugui efectuar de tals drets protegits, així com els que abastin els drets protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual, Llei sobre la Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar ia la Pròpia Imatge, Llei de Marques, Llei General de Publicitat, Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (Estatal o autonòmica), Llei de competència deslleial i Llei de Condicions Generals de Contractació, entre d’altres. El que s’ha exposat té caràcter enunciatiu, però no limitatiu, de manera que DENTAL RONÇANA S.L perseguirà, fins i tot acudint a les autoritats de l’Estat, qualsevol actuació il·legal o infracció dels seus drets i / o de les persones i entitats amb drets protegits.

La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i serveis als quals accedeixen els menors d’edat correspon exclusivament a les persones majors d’edat que es troben a càrrec dels mateixos, de manera que DENTAL RONÇANA SL recomana als pares, representants o tutors legals supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació dels menors per Internet.

Propietat Intel·lectual i Industrial, Copyright:

Els continguts i materials prestats per DENTAL RONÇANA S.L o abocaments en aquest lloc web constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual i / o industrial, pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Els drets sobre els materials i continguts corresponen íntegrament a DENTAL RONÇANA S.L a tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió. En conseqüència, tot el material, serveis i contingut que forma part de la pàgina web de DENTAL RONÇANA S.L. incloent, però no limitativament, textos, imatges, sons, vídeos, programari, estructura del web, gràfics, icones, marques, noms comercials, dibuixos industrials, disseny, informació o animacions constitueixen una obra en el sentit del Dret d’Autor i estan protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i / o industrial. Tret que fos autoritzat expressament i per escrit per part de DENTAL RONÇANA S.L. o, si escau, pels tercers titulars dels drets corresponents, oa menys que resulti legalment permès, queda prohibida qualsevol forma de transmissió, distribució, emmagatzematge, comunicació pública, posada a disposició, reproducció, desensamblamiento, enginyeria inversa, préstec o lloguer i qualsevol altre acte d’explotació pública respecte a la present pàgina web, contingut i informació del mateix.

La informació, imatges, textos, documents i qualsevol altre contingut ubicat a la web podrà ser consultada únicament amb finalitats informatives per qualsevol visitant del nostre lloc web. DENTAL RONÇANA S.L es reserva el dret de restringir l’accés a la seva xarxa o als seus continguts i pot modificar els termes i condicions d’ús del lloc web en qualsevol moment i sense previ avís. Els navegants / visitants del lloc web són responsables de revisar els continguts d’aquest Avís Legal per determinar els termes i condicions d’ús del mateix.

DENTAL RONÇANA S.L rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquest lloc web i, per tant, no elaborada per DENTAL RONÇANA S.L. o no publicada en nom seu. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb les pàgines web de DENTAL RONÇANA S.L

Així mateix, queda exclosa la responsabilitat pels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics.